iColor Branding
#
Vi - Đại sứ thương hiệu iColor Branding

Hành trình
10 năm đổi mới

Việt Nam - Vision - Victory

Được tạo ra bởi đội ngũ nhân sự iColor Branding.
Vi là một chú Robot đại diện cho trí tuệ, tốt bụng, tinh thần phụng sự và giúp đỡ cộng đồng của iColor

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
******
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ
Số …/20…/TKTH/…
Về việc “Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu”
– Căn cứ Luật thương mại 2005 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
– Căn cứ Nghị Định số ……/20……/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 20…… và quy định hiện hành của Chính phủ về quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại, quyền sở hữu trí tuệ.
– Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2011, Tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn và Sáng tạo Thương hiệu …, 23M2 KĐT Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi gồm:

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


Bên A: CÔNG TY
Người đại diện :
Chức vụ :
Địa chỉ :
Điện thoại : (84-4) 35527789 Fax: (84-4)
Email : Website:
Số tài khoản :
Mã số thuế :
Bên B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU …………
Người đại diện : Ông …………………………………………………
Chức vụ : Giám Đốc
Địa chỉ : ……………………………………………………
Điện thoại : (84-4) ………………….Fax: (84-4) ……………
Email : Website:
Số tài khoản : …………………..
Mã số thuế : ……………………
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng theo các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1 Bên A thuê bên B cung cấp gói dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu theo các nội dung cụ thể được ghi rõ trong phụ lục số 01 kèm theo hợp đồng này. Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời hợp đồng này.
1.2 Các yêu cầu chung đối với mẫu thiết kế: Các mẫu thiết kế đảm bảo tiêu chí về mỹ thuật, tính nhất quán và hiệu quả truyền thông.
1.3 Quy trình và thời gian thực hiện công việc được cụ thế hóa trong phụ lục hợp đồng số 01.
1.4 Bàn giao sản phẩm & hồ sơ thanh lý: Khi thực hiện xong công việc, bên B có trách nhiệm bàn giao lại cho bên A 01 CD chứa toàn bộ các file thiết kế dưới dạng file gốc (dạng vector) và các định dạng ảnh sử dụng trên máy tính (JPG, PDF), biên bản thanh lý và hoá đơn.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – THỜI HẠN THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT: ……….. VNĐ.
(Bằng chữ: Năm mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn )
2.2 Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B làm hai đợt:
– Đợt 1: Bên A sẽ thanh toán tạm ứng cho bên B là 50% tổng giá trị hợp đồng ngay khi hai bên ký kết hợp đồng.
– Đợt 2: Số tiền còn lại sẽ thanh toán ngay sau khi Bên B hoàn tất bàn giao cho Bên A hồ sơ thiết kế và các chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
2.3 Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Tài khoản thụ hưởng trong trường hợp chuyển khoản
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Sáng tạo Thương hiệu …………
Tài khoản số: ………. tại Ngân Hàng ……. (……… Bank) – Chi nhánh ………

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1 Đối với bên A:
– Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu ứng dụng của bên A cho bên B.
– Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các thiết kế đúng mục đích, không vi phạm vào pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
– Không kéo dài thời gian duyệt mẫu quá 05 ngày để tránh trường hợp rủi ro, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ thiết kế. Trong trường hợp quá 15 ngày sau khi nhận được mẫu gửi từ bên B mà bên A không có ý kiến phản hồi cụ thể nào đối với mẫu thiết kế thì mặc nhiên mẫu thiết kế coi như đã được bên A phê duyệt.
– Thanh toán các khoản phí theo quy định ở Điều 2.
– Sau khi bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng cho bên B, bên A được toàn quyền sở hữu và sử dụng các sản phẩm sáng tạo được thực hiện theo hợp đồng này.
3.2 Đối với bên B:
– Chịu trách nhiệm thiết kế sáng tạo, không sao chép của bất cứ sản phẩm nào khác.
– Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy trình và tiến độ được quy định trong phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng.
– Cung cấp cho bên A kết quả sản phẩm thiết kế. Kết quả này chỉ được cung cấp cho những cá nhân có trách nhiệm của bên A (do bên A chỉ định bằng email hay văn bản của người có thẩm quyền).
– Bảo mật những thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh, bí mật công nghệ, và những thông tin được yêu cầu giữ bí mật của bên A trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
– Bàn giao lại những tài liệu đã được bên A cung cấp theo yêu cầu của bên A khi kết thúc hợp đồng.
– Bên B có quyền sử dụng những sản phẩm thiết kế như những sản phẩm minh hoạc để giới thiệu năng lực của mình. Ngoài mục đích này ra, bên B không được bán, chuyển nhượng sản phẩm này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.
– Bên B có trách nhiệm cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho các khoản thanh toán theo đúng các quy định của Bộ tài chính ban hành và Bản thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất hợp đồng.
 

ĐIỀU 4: XỬ LÝ PHÁT SINH

4.1 Bổ sung thêm hạng mục: Trong trường hợp Bên A muốn bổ sung thêm các hạng mục thiết kế so với nội dung quy định tại hợp đồng này, 2 bên sẽ thống nhất chi phí phát sinh, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan bằng 01 phụ lục hợp đồng kèm theo.
4.2 Hủy bỏ hợp đồng:
– Trong trường hợp hợp đồng buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên A, chi phí thiết kế được xem xét theo khối lượng công việc đã thực hiện cụ thể như sau:
1. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 1: 40% giá trị hợp đồng
2. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 2: 60% giá trị hợp đồng
3. Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 3: 90% giá trị hợp đồng
– Trong trường hợp công việc buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên B, thì bên B có trách nhiệm báo trước bằng văn bản/email đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán lần đầu.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, nếu có vướng mắc gì thì hai bên cùng nhau giải quyết và đi đến thống nhất thông qua đối thoại và hòa giải trên tinh thần hợp tác để đưa hợp đồng đi đến thành công cuối cùng.
5.2 Trường hợp không đạt được nhất trí giữa hai bên thì các tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết. Hai bên có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án. Mọi chi phí và thiệt hại phát sinh từ việc tranh chấp, vi phạm hợp đồng sẽ do bên có lỗi thanh toán theo quyết định của Tòa án.
5.3 Trong quá trình hợp tác, nếu có bất cứ sự thay đổi hay điều chỉnh nào, các Bên sẽ gửi thông báo thông qua các phương tiện sau: email, thư thông báo, bằng fax để xác nhận thông báo tới các cá nhân có liên quan theo các địa chỉ sau:
BÊN A BÊN B
Người nhận Người nhận
Chức vụ Chức vụ
Email Email
Mobile Mobile
Tel Tel

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

6.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên B nhận được tạm ứng đợt 1 và sẽ chấm dứt vào ngày hai bên đạt được các điều khoản trong hợp đồng, hợp đồng đương nhiên được thanh lý, tuyệt đối không bên nào tự ý hủy hợp đồng này.
6.2 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU 7: ỦY QUYỀN

Các cá nhân ký tên dưới đây cam đoan chắc chắn đã được ủy quyền để ký kết hợp đồng này.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
————————————————————
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:
1. Tư vấn pháp luật lao động;
2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;
3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;
4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;
5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.
6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;


Những lưu ý không thể bỏ qua khi thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Để có bộ nhận diện thương hiệu đẹp. Điều cần thiết là có ý tưởng cụ thể, đáng tin cậy, dễ nhớ. Cần có sự đồng nhất trong hạng mục…

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp Hãy bắt đầu từ việc thiết kế logo chuyên nghiệp! Bạn muốn khách hàng nhìn thấy sự chuyên…

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 6MINUTES

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 6MINUTES Với Sứ mệnh: “ Giúp Phụ nữ trở lên Đẹp, Tự tin và có một phong cách sống mạnh mẽ ”, cởi…

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ SAPIO ICOLOR đã đồng hành cùng SAPIO từ những ngày đầu tiên để thiết kế nhận diện thương hiệu…

Công ty thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Công ty thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tại Hà Nội Công ty thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tại Hà Nội. Chúng tôi tạo dựng thương…

Công ty thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tại Hà Nội

Công ty thiết kế bộ nhận diện thương hiệu tại Hà Nội. Chúng tôi tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa hình ảnh của doanh…

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuỗi cửa hàng Joily Coffee

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHUỖI CỬA HÀNG JOILY COFFEE Tổng quan dự án: Từ tình yêu với Việt Nam và niềm đam mê cà phê, năm 2020, thương…

Thiết kế bộ Nhận diện thương hiệu Công ty INAMCO

Thiết kế bộ Nhận diện thương hiệu Công ty INAMCO Giới thiệu khách hàng: Công ty cổ phần INAMCO tiền thân là công ty TNHH công nghiệp Ô tô được…

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty công nghệ Phân tích Dữ liệu lớn

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty công nghệ Phân tích Dữ liệu lớn. Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới nhận dịp 2 năm thành lập…

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Việt Nam – Cuba

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Việt Nam – Cuba. TẦM NHÌN Trở thành Bệnh viện đầu ngành về chất lượng khám chữa bệnh với…

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Jogarbola

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Jogarbola chuyên nghiệp, tinh tế, tạo dựng một thương hiệu thời trang phát triển lớn mạnh